【SCJ】日本学術会議ニュース・メール No. 841

公開シンポジウム「コロナ感染症をめぐる記録と記憶―何を、誰が、どう残すか―」開催のご案内です。。

  • 【開催案内】公開シンポジウム「コロナ感染症をめぐる記録と記憶―何を、誰が、どう残すか―」